Ny vägansvarig

Efter många års trogen tjänst har Pierre Boija vid årsskiftet lämnat sitt uppdrag som ansvarig för områdets vägar. Till ny vägansvarig har styrelsen utsett Kent Iderbring med Gustav Berglund som biträdande.
Kontaktuppgifter för Kent och Gustav hittar ni under fliken föreningen/styrelsen.

Efter sommarens asfalteringsarbeten av Cronstedtsvägen och några andra matargator pågår nu en planering för ny vägbeläggning även på övriga vägar. Förhoppningsvis ska detta arbete kunna inledas under 2017.
//Styrelsen

Sökes: Äldre bilder

Sitter du möjligen fina gamla bilder på vårat kära Ekbacken/Enhagen? Kontakta oss då på webb@fullerosmf.se för publicering här på sidan. Det är många som gärna vill se dessa bilder. Vi kan hjälpa er att scanna in dem i digital form.

Renoveringen av dansbanan

img_1755

Renoveringen av föreningens dansbana på Enhagen fortsätter efter ett sommaruppehåll. Just nu pågår utbyte av fasad på dansbaneentrén och f d kioskdelen som byggts om till möteslokal för områdets föreningar.

Underhållet av dansbanan har varit eftersatt under många år men under vintern riktade Blejson Bygg upp det lutande golvet i dansbanan där också nya golvbrädor lagts på nya golvreglar. Även den gamla kioskdelen fick nya golvreglar och innertak samt nya fönster. Hela kioskdelen har också vinterisolerats för att kunna användas året runt.
Under våren har en grupp medlemmar därefter lagt ner åtskilliga timmar på att gipsa, spackla och måla väggar och tak invändigt, gjort ny vägg mellan dansbanan och det nya mötesrummet samt iordningställt en toalettdel. Ett par medlemmar har också satt nya brädor på entrédörren till dansbanan som förstärkts med ytterligare ett gångjärn.
Efter sommaren har styrelsen fått kontakt med kommunens arbetsmarknadsgupp AMA som bytt ut en golvbjälke under entrédörren, som visat sig vara helrutten, samt bytt ut ett de murkna dörreglarna som knappt höll gångjärnen på plats. De har sedan fortsatt att byta ut de murkna fasadbrädorna på entréväggen samt runt hela möteslokalen.
Nyligen har också en vatten- och avloppsledning grävts ner mellan Enhagsvägen och den nya toaletten i dansbanan. Återstår att senare dra in vattnet och avloppet och göra klart den nya toaletten.
Inte bara dansbanan har fått en ansiktslyftning under året. Tack vare frivilliga inom områdets trivselförening har också lottkioskerna fått en välbehövlig makeup med ny färg på väggar, vindbrädor och knutar.
– Jag är helnöjd. Det är ett fantastiskt jobb som lagts ner av alla inblandade och som gjort att området nu fått en central samlingspunkt med lekplats, dansbana och också en varmbonad lokal som kan användas för möten av de föreningar som finns inom området, säger samfällighetens ordförande Peter Markoff.

Börje Strömberg
sekreterare

Loppis söndagen den 25:e

LOPPIS

Söndagen den 25 september

Vid Enhagen- och Ekbackens dansbana och lekplats

Mellan 12.00- 15.00

Kom och fynda!

Vill man sälja grejer tar man bara med sig det man vill sälja samt något att ställa, hänga upp det på, bagageluckan går också bra. Sedan väljer man bara en bra plats inom området vid lekplatsen och dansbanan.

Detta skall bli en bra upplevelse för alla då vi hoppas på att detta blir en återkommande aktivitet på vårt område.

Hälsningar Trivselgruppen!

 

Angående bojar utanför tomt

Frågan om de fem stora bojarna utanför Uddstigen har nu avgjorts. Senast den 31 maj 2017 ska fastighetsägarna ta bort bojarna och ersätta dessa med fem sjunktampar som får förankras i befintliga bojstenarna enligt en överenskommelse som träffats vid förhandling i Västmanlands tingsrätt.

Styrelsen för samfälligheten har tidigare begärt handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få bojarna borttagna. Kronofogdemyndigheten hänvisade då föreningen till tingsrätten varför styrelsen begärde en rättslig prövning där.
Vid en förberedande förhandling i tingsrätten den 13 september, där föreningens ordförande och sekreterare medverkade som ombud för samfällighetsföreningen, enades parterna om en förlikning som innebär att de fem bojarna ska tas bort före 31 maj 2017 men att fastighetsägarna istället får förankra fem sjunktampar på de befintliga bojstenarna som ligger på cirka tio meters djup.
Sjunktamparna får enligt överenskommelsen användas för tillfällig förtöjning under sommarmånaderna av fastighetsägarnas fritidsskepp samt gästbåtar.
Enligt tingsrättens dom står vardera parten för sina egna rättegångskostnader.

Grunden för styrelsens begäran har varit de ordningsregler som föreningsstämman fastställde 2014 och som bl a innebär att varje medlem med tomt angränsande till strand, kan efter styrelsens godkännande, få ha en mindre brygga utanför tomten samt lägga ut en boj cirka tio meter ut i vattnet för tillfällig förtöjning av båt.

Fastighetsägarna motsatte sig styrelsens begäran att justera sina bojar enligt trivsel/ordningsreglerna varför styrelsen beslutade driva frågan vidare för prövning hos Kronofogdemyndigheten och därefter i tingsrätten.

/Styrelsen via Börje

Därför ska vi inte åka på vägkanten

Vägkanterna på Cronstedtsvägen är svaga och sprickor har redan börjat visa sig på asfaltskanterna trots förstärkningar och ett kraftigt asfaltlager. Anledningen är att bilar och tunga lastbilar fortfarande körs långt ut på kanterna, trots den streckade markeringen, i stället för mitt på vägbanan.

FullSizeRender

Att göra Cronstedtsvägen till en enfilsväg har två syften. Dels att sänka hastigheten och skapa en fredad zon för fotgängare men också att få bort bilar, bussar och lastbilar från vägens svaga ytterkanter där asfalt och underlag på flera håll tidigare spruckit sönder och vägen pressats ut mot dikena. Meningen är att motorfordon ska hålla sig på vägens mitt där bärigheten är högst och endast köra ut på vägkanten – tillfälligt – vid möten.
På norra delen av Cronstedtsvägen har t ex flera långa sprickor bildats sedan en tungt lastad grusbil med släp setts köra med ena hjulparet långt ut på kanten hela vägen mellan Gränsvägen och Toppmurklevägen.
Sprickorna har nu fyllts igen i samband med att övriga potthål och gropar reparerats. Men sprickorna visar att vägen fortfarande är känslig och kan komma att kräva fler dyrbara insatser. Eftersom årsstämman avslog förslaget om begränsad axelvikt och slitageavgifter för dem som utnyttjar tunga transporter, bekostas vägskador solidariskt av alla boende i området.
Men också många små bilar kan med tiden ge skador om de körs på vägkanten, speciellt vid perioder med regn och vid tjällossning.
Det finns därför all anledning att hålla sig på vägens mitt och undvika körning utanför den streckade linjen mot dikeskanten.

//Styrelsen via Börje

Vattenavläsning 2016

I år kommer fjärravläsning av vattenförbrukning att genomföras för första gången. Detta innebär att alla de fastighetsägare inom Fullerö samfällighetsförening som fått sina vattenmätare utbytta inte kommer att få några vattenkort. Vattenkort skickas enbart ut till de fastighetsägare som fortfarande har en gammal mätare. Dessa måste även i år läsa av vattenförbrukningen manuellt.

 Debitering för vattenförbrukning kommer att ske i samband med debiteringen för den andra halvan av årsavgiften i september. För att denna första fjärravläsning ska gå så pass smidigt som möjligt hoppas vi i styrelsen att ni alla är behjälpliga vid eventuella funderingar eller problem.

 Styrelsen vill också påminna om att det enligt föreningens regler inte är tillåtet att stänga av eller sätta sin vattenmätare ur bruk på annat sätt, utan att först ha meddelat detta till föreningens VA-ansvarig. Det nya fjärravläsningssystemet registrerar varje avstängning varför icke rapporterade avbrott medför extra kontrollarbete vid kommande vattenavläsning. Enligt beslut från årsstämman debiteras de fastigheter där reglerna inte följs, för en förbrukning motsvarande 200m³.

Mvh Gustav Berglund, vattenavläsningsansvarig.

SponsorerVill du bidra till områdets utveckling och även synas här? Skicka då ett meddelande till webb@fullerosmf.se för mer information.