Kontakta styrelsen

Har du några goda idéer eller vill ha kontakt med ansvariga i styrelsen i någon speciell fråga?
Skriv då ett mejl till:
Ordförande: Peter Markoff peter@fullerosmf.se
För vatten och avlopp: Göran Brofeldt goran@fullerosmf.se
Vägfrågor: Kent Iderbring kent@fullerosmf.se
Allmänningar Bert Jättne bert@fullerosmf.se
Övriga styrelsen hittar du under fliken "Föreningen"
//Styrelsen

Sökes: Äldre bilder

Sitter du möjligen fina gamla bilder på vårat kära Ekbacken/Enhagen? Kontakta oss då på webb@fullerosmf.se för publicering här på sidan. Det är många som gärna vill se dessa bilder. Vi kan hjälpa er att scanna in dem i digital form.

Föreningsstämma 20 april

Årets föreningsstämma hålls den 20 april i Syrianska kulturcenter på Vallby kl 18.30. I år kommer flera viktiga frågor att behandlas, bl a förslag om fortsatt asfaltering av områdets vägar och ett lån för detta på 3 milj. kr.

Årsstämman är föreningens högsta beslutande instans som bestämmer riktlinjerna för styrelsens arbete under året. Det är därför viktigt att närvara för att kunna påverka besluten och kommande verksamhet.
Föreningens ekonomi är för närvarade god varför styrelsen föreslår oförändrad föreningsavgift på 5.000 kr samt oförändrad rörlig vattenavgift på 14 kr/kbm.
Styrelsen bedömer också att föreningen ska kunna klara ett 10-årigt lån på 3 milj kr för att höja standarden även på resterande vägar i området.
Förutom beslut om fortsatt asfaltering och lån för detta, lägger styrelsen fram ett förslag om tryggare trafikmiljö i området.
Stämman kommer även att få ta beslut om två motioner som lämnats in. Dels ett förslag om en gemensam lösning av sophämtning i området samt dels ett förslag om att avskaffa nuvarande dyrbara tömning av hundlatriner och alternativ till detta.
Närmare detaljer om förslagen samt budget och verksamhetsberättelse, redovisas i den kallelse som styrelsen kommer att dela ut till samtliga medlemmar inför årsstämman.

Styrelsen

Motioner till föreningsstämman?

Det är nu hög tid att lämna motioner till föreningsstämman i april månad. Enligt samfällighetens stadgar ska motioner vara inlämnade till styrelsen senast januari månad.

Att motionera, d v s lämna förslag, är ett sätt för Dig som medlem att kunna påverka verksamheten i föreningen. Man kan lämna in förslag på sådant man tycker ska förändras eller något man vill att föreningen ska satsa på.

Styrelsen behandlar därefter motionen och ser om förslaget ligger inom ramarna för Lantmäteriets anläggningsbeslut, som bestämmer vad styrelsen får syssla med – d v s förvaltning och skötsel av gemensamma allmänningar, vägar samt vatten och avlopp. Dessutom om förslaget är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

Motionen avgörs sedan slutgiltigt av de medlemmar som deltar vid föreningsstämman i april.

Motioner kan lämnas i samfällighetens brevlåda på Margaretavägen 21 eller mejlas till styrelsen@fullerosmf.se

Ingen vattenläcka

Den befarade vattenläckan vid Taggsvampsvägen visade sig vara ett stopp i avloppsledningen vilket gjorde att avloppsvatten trängde upp i en brunn efter vägen och vidare ut i diket ner mot sjön.

Den aktuella ledningen har nu spolats ren för att förebygga ytterligare stopp.

Lyckligtvis behövde därför inte vattenledningen grävas upp och dricksvattnet stängas av under måndagen.

Vattenstopp 9:e januari

Måndagen den 9 januari kan vattnet komma att stängas av under några timmar för att åtgärda en misstänkt vattenläcka i korsningen Fingersvampsvägen/Taggsvampsvägen.

Den misstänkta läckan upptäcktes sent på söndagseftermiddagen och arbetet med att gräva upp ledningen kommer att påbörjas så snart som möjligt på måndagsmorgonen. När vattnet kan komma att stängas av och hur lång tid arbetet kommer att ta, är omöjligt att förutspå då läckan först måste lokaliseras och vattensystemet tömmas för att ledningen ska kunna lagas.
Tappa därför för säkerhets skull upp vatten att ha i reserv under dagen för matlagning mm.

Styrelsen överklagar stopp av sophämtning

VafabMiljö har stoppat hämtning av hushållssopor vid tomtgräns efter Norra sjöstigen på Enhagen och bestämt att de som bor efter vägen efter den 12 december ska dra sina sopor till Margaretavägen. Styrelsen har överklagat beslutet till Länsstyrelsen och Västerås stad.

Anledningen till stoppet är att Transportarbetareförbundets regionala huvudskyddsombud upptäckt en backande sopbil på Norra Sjöstigen och därför infört ett skyddsstopp för backning. Facket hänvisar till arbetsmiljöproblem med olycksrisker samt att backning inte är en acceptabel arbetsmetod.

VafabMiljö, som är kommunens entreprenör för sophämtning inom området, har ställt sig bakom fackets krav och hänvisar förutom till riskerna med backning, till kommunens renhållningsförordning som bl a kräver att återvändsgator ska ha en vändplan för att undvika backning.

Styrelsen har därför begärt dispens hos kommunen från kravet på vändplaner eftersom det inte går att anordna vändplaner på vare sig Norra Sjöstigen eller förlängningen av Bläcksvampsvägen, som också berörs. Kravet på en godkänd vändplan är enligt VafabMiljö 19,5 meter i diameter vilket är omöjligt att genomföra på dessa gator.

Styrelsen har även överklagat VafabMiljös beslut till Länsstyrelsen eftersom styrelsen anser att beslutet inte står i proportion till de konsekvenser det medför för de 20 fastighetsägare som berörs. Det kan också komma att strida mot föreningens ordningsregler som säger att sopkärl ska förvaras på den egna tomten och bara dras fram till gatan vid tömning. Om de dras fram till Margaretavägen befarar styrelsen att de blir stående där permanent vilket innebär en oacceptabel miljöpåverkan för de boende efter den gatan med lukt och nedskräpning.

Styrelsen har istället föreslagit att företaget utbildar sina chaufförer i säker backning, att fordonen förses med backkameror, att VafabMiljö kör med mindre sopbilar inom området eller att ytterligare en personal går bakom fordonet och ser till att vägen är fri. Förslagen har avvisats av VafabMiljö som alltför kostsamma.

Till kommunen har styrelsen krävt att man utser en annan entreprenör som får och har yrkeskunniga chaufförer som kan backa trafiksäkert på en rak vägstump med god sikt.

Ansökan kan läsas här 

Styrelsens överklagan kan läsas här

SponsorerVill du bidra till områdets utveckling och även synas här? Skicka då ett meddelande till webb@fullerosmf.se för mer information.